Provozní řád Mateřské školy Štěpánka

Na Celně 1117, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola Štěpánka

Na Celně 1117

Mladá Boleslav

Odloučené pracoviště Vodárenská 67

Mladá Boleslav - Čejetice

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav

Komenského nám. 61

Mladá Boleslav IČO 238295

II. Popis zařízení

Celodenní mateřská škola s touto stanovenou kapacitou: 24 dětí ve třídě.

Provozní doba: 6.30 - 16.00 hod.

Využití zařízení pro jiné aktivity:

Výtvarný kroužek: středa 14.45 - 15.45 hod.

III. Režimové požadavky

Nástup dětí do mateřské školy: od 6.30 do 8. 30 hod. nebo jakkoliv po domluvě s učitelkou. Předškolní děti do 8:00 hod. nebo jakkoliv po domluvě s učitelkou.

Spontánní hra a řízené činnosti pedagogem se vzájemně prolínají a stanovení pevných časů není možné.

Sledování televize je mimořádné, spíše slouží k přehrávání programů besídek, natočených rodiči.

Pohybové aktivity: každodenní ranní cvičení, při pobytu venku na zahradě nebo v lesíku, odpolední tělovýchovné chvilky. Podmínky pro cvičení naší MŠ jsou dobré, tělovýchovné vybavení je průměrné, ideální je pohyb v bezprostředním okolí školy. Spolupracujeme s Českou obcí sokolskou.

Pobyt venku: pro pobyt venku je využívána zahrada, blízké sportovní hřiště, lesík. K pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, šplhací věže. Údržbu zahrady provádí sjednaný pracovník na dohodu o provedení práce - podle potřeby seká trávu, uklízí spadané listí, natírá průlezky a opravuje drobné vybavení zahrady.

Děti jsou venku většinou dopoledne od 9.50 do 11.50 hod., odpoledne od 15.00 do 16.00 hod.

Využití pobytu venku: pohybové aktivity, poznávání přírodního prostředí, okolí MŠ, ochrana životního prostředí.

Odpočinek, spánek: klidný průběh, poslech písní a básní, procvičování drobných pracovních dovedností. Ty děti, které po 30 min. neusínají, vstávají a učitelky jim nabízí klidné hry.

Lehátka a lůžkoviny máme ve stálé dobře větratelné ložnici.

Stravování: příprava stravy je vlastní.

Podávání svačin - obvykle od 9.00 do 9.15hod.

Podávání obědů - obvykle od 11.50 do 12.15hod.

Časový odstup jednotlivých jídel jsou 3 hodiny.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů.

Pitný režim: děti mají k dispozici od 6.30hod. v k tomu určených nádobách čaj nebo jiné nemléčné pití, které se v průběhu dne doplňuje. Při dopoledním i odpoledním pobytu venku je na zahradě připraveno další pití, obvykle džus a neslazená voda. K dopolední svačině je dětem podáváno různé mléčné pití, k obědu ovocný čaj, sirup, nebo džus. Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Hrnečky mají děti poznačené značkou. Umývají se každodenně.

Otužování: každodenně vzduchem - před odpočíváním při převlékání do pyžam.

Při pěkném počasí využíváme na zahradě mobilní bazén.

Otužování zdravotně oslabených dětí provádíme individuálně po domluvě s rodiči.

Jiné druhy ozdravných opatření: nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, pobyt venku i ve zhoršených podmínkách, dechová cvičení.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu: v učebně je teplota vytápění na 22°C. Při poklesu teploty vzduchu v učebně a herně po třech po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni k 16°C je provoz zařízení zastaven. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota je vyšší než 30°C a kdy je maximální teplota v místnosti vyšší než 31°C, je přerušen provoz školy a je zajištěn pro děti pitný režim.

Větrání: režim větrání je dán potřebou výměny vzduchu.

Osvětlení:přirozeným denním světlem nebo zářivkami

V. Zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod

Kapacitní hlediska: nejméně 60 l vody na den a dítě.

VI. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: pyžama si děti odnášejí domů každý týden

ručníky jsou měněny 1 x týdně

lůžkoviny se vyměňují za 3 týdny

Prádlo se pravidelně jednou týdně odváží do prádelny, která je v objektu odloučeného pracoviště v Borové ulici. Čisté prádlo se skladuje ve skladu prádla v uzavíratelné skříni.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Denní úklid: setření na vlhko - všechny podlahy a povrchy, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Desinfekční prostředky používat na umyvadla, pisoáry a záchody.

Týdenní, celkový: umývat omyvatelné stěny na záchodech, dezinfikovat umyvárny a záchody, minimálně 2 x ročně mýt okna, svítidla, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za tři roky malovat, v případě potřeby ihned.

Způsob a četnost desinfekce a deratizace: profylakticky 1x ročně a dle potřeby, používat prostředky k tomu vhodné.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: pevné odpady musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastu musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Jiné

Výchova ke zdravému životnímu stylu - výchovné programy podpory zdraví a prevence nemoci.

V Mladé Boleslavi 1. 9. 2019 

 Bc. Květuše Krušková - ředitelka školy

Bc. Anna Klírová - vedoucí učitelka

Vytvořte si webové stránky zdarma!