Školní vzdělávací program

DĚTI JSOU VE ŠKOLCE VZDĚLÁVÁNY PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KTERÝ JE VE ŠKOLCE ZPRACOVÁN DLE PŘÍSLUŠNÝCH KRITÉRIÍ (RVP PV).

VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLCE JE PROCES, KTERÝ NAPOMÁHÁ ROZVOJI OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VŠE OBLASTECH.

ÚKOLEM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NENÍ VYROVNAT VÝKONY DĚTÍ, ALE VYROVNAT JEJICH VZDĚLÁVACÍ ŠANCE.

DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (č. 101/2017) MATEŘSKÁ ŠKOLA DOPLŇUJE RODINNOU VÝCHOVU. 

PRO DĚTI 5 - 6ti LETÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ.


Konzultační hodiny učitelek

PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU STANOVENY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NA PRVNÍ STŘEDY V MĚSÍCI OD 16.00 DO 17.00 HODIN. 

ZÁJEMCE O KOMZULTACI PROSÍME, O NAHLÁŠENÍ SE S TÝDENÍM PŘEDSTIHEM, DĚKUJEME.

uč. A. KLÍROVÁ, J. TUZAROVÁ


Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Vodárenská 67 Mladá Boleslav - Mateřská škola Čejetice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

"Hrajeme si a poznáváme svět"

Obsah:

1. Identifikační údaje o mateřské škole
2. Charakteristika příspěvkové organizace
3. Podmínky předškolního vzdělávání
4. Organizace vzdělávání
5. Charakteristika vzdělávacího programu
6. Integrované bloky
7. Evaluační systém


V Mladé Boleslavi 1.9.2019
Č. jednací: 5/2019
Projednáno na pedagogické radě dne: 29. 8. 2019
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019


1. Identifikační údaje o mateřské škole
Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace


Mateřská škola vykonává činnost na 3 pracovištích:


Mateřská škola Na Celně 1117/ adresa ředitelství / 4 třídy, 86 dětí
Mateřská škola ve Vodárenské ulici 67 Mladá Boleslav, 1 třída, 24 dětí
Mateřská škola v Borové ulici 276 Mladá Boleslav, 3 třídy, 70 dětí
Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61


IČO: 75034115


Ředitelka: Bc. Květuše Krušková


Finanční účetní: Lenka Dytrychová, DiS.


Zástupkyně ředitelky: 

Blanka Slapničková, Borová 276 (odloučené pracoviště)
Bc. Anna Klírová, Vodárenská 67 (odloučené pracoviště)


Pracoviště Vodárenská 67 Mladá Boleslav


Počet tříd: 1
Počet dětí: 24


Školní vzdělávací program pro pracoviště Vodárenská 67, zpracoval pedagogický sbor mateřské školy Vodárenská. /dále MŠ Čejetice/
Obsah školního vzdělávacího programu je zaměřen na všestranný, harmonický rozvoj dětí po stránce psychické, tělesné i sociální a na poznávání a ochranu přírody.


2. Charakteristika příspěvkové organizace


Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 2997 ze dne 29. 8. 2002 vznikla k 1. 1. 2003 sloučením čtyř mateřských škol a školních jídelen příspěvková organizace Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117.
Na všech pracovištích je vyčleněna funkce vedoucí učitelky, která ředitelce odpovídá za veškerý chod dané mateřské školy. Na všech pracovištích je zpracován dílčí školní vzdělávací program, který vychází z podmínek daného pracoviště.
Centrální budova mateřské školy je v ulici Na Celně 1117. Zde sídlí ředitelství školy a finanční účetní.
Všechny budovy školy jsou v okrajových částech města, zasazeny téměř do přírody. Na základě těchto podmínek, se odvíjí i zaměření vzdělávacího obsahu - poznávání přírody.
Stravu zajišťují školní jídelny, umístěné na každém pracovišti.


Souhrnné údaje o pracovnicích školy:


Celkový počet zaměstnanců: 34
Učitelky: 16 + 1 asistent pedagoga
Správní zaměstnanci: 11
Pracovnice školních jídelen: 6


Charakteristika odloučeného pracoviště


Mateřská škola Štěpánka, Mladá Boleslav, Na Celně 1117, odloučené pracoviště: Vodárenská 67 /dále jen MŠ Čejetice/


MŠ Čejetice má dlouholetou historii. Budova byla postavena v roce 1921 a sloužila jako "Obecní dům".
Mateřská škola začíná existovat v prosinci 1949. Od počátků až dosud jako jednotřídní mateřská škola. Počet dětí se měnil, z počátku 9 dětí, v 70. a 80. léta kolem 30 dětí. Současná kapacita je 24 dětí, třída smíšená, děti od 3 do 7 let. Charakter budovy, vnitřní uspořádání, kapacita školy i působení všech pracovnic na děti vytváří prostředí podobné rodinnému.
Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí MŠ Štěpánka, Na Celně 1117, Mladá Boleslav


3. Podmínky předškolního vzdělávání


Věcné podmínky:


Mateřská škola sídlí v jednopatrové budově s podkrovím, která kdysi sloužila místní čtvrti jako "Obecní dům". Prošla úpravami a v roce 1997 byla kompletně rekonstruována.
V přízemí se nachází šatna, která prostorově odpovídá potřebám dětí, kuchyně s jídelnou, sociální zařízení a sklad.
V patře je třída s hernou, kancelář a sociální zařízení. V podkroví máme stabilní ložnici s koutkem na hraní pro nespavé děti a sklad lůžkovin. Lůžkoviny a ručníky nám pere MŠ Sahara.
Třída s hernou, kde děti tráví většinu dne, je dostatečně velká, tísnivější je sociální zařízení, i když byla provedena rekonstrukce umývárny.
Dětský nábytek i zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena počtu dětí, zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné, děti mají možnost vybírat si hračky samy a vytvářet si herní koutky.
Kolem budovy se rozkládá školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, skluzavkou, dřevěnou šplhací věží, kolotočem, lavičkami a zahradním domkem na hračky, v létě nafukovacím bazénem. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, že umožňují dětem rozmanité pohybové aktivity. Jsme okrajovou čtvrtí Mladé Boleslavi, a proto využíváme blízkého přírodního prostředí, kde děti čerpají množství prožitků a námětů pro své hry.
Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě prostředí školy, jejich práce jsou pravidelně instalovány v celé budově MŠ školy.
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.
Třída je věkově heterogenní, přijímány jsou děti od 3-6 let. Mateřská škola má dostatečné prostory, odpovídající potřebám dětí, materiálové vybavení se díky podpoře městského úřadu zlepšuje.

Záměry: výměna lina v jídelně, nákup venkovního nábytku (2 x lavice, 1 + stůl)


Životospráva:


Ve spolupráci se školní jídelnou se snažíme dětem zajistit vyvážený přísun všech látek potřebných pro zdravý rozvoj dětí. Školní jídelna se řídí všemi vyhláškami a předpisy a dodržuje zdravou technologii přípravy jídel. Pitný režim je přizpůsoben potřebám dětí, které mají k dispozici od 6.30 hod. čaj v nádobách k tomu určených. Tyto nádoby se během dne doplňují. Při dopoledním i odpoledním pobytu na zahradě je připraveno další nemléčné pití, obvykle neslazené minerální vody a džusy, voda. K dopolední svačině je dětem podáváno mléčné pití, k obědu ovocné čaje, sirupy, nebo džusy. Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Čisté a použité hrnečky jsou na barevně vyznačených tácech. Kuchyně připravuje pro děti tři jídla - dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Doba podávání jídel je ustálená, ale někdy se posouvá vzhledem k akcím, které pro děti připravujeme např., výlety, návštěvy divadel, plavání nebo keramické dílny. Vždy je však dodržena dostatečně dlouhá doba mezi podáváním jednotlivých jídel. Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů. Do jídelníčku se snažíme zařazovat co nejvíce zeleniny a ovoce, strava obsahuje dostatečné množství bílkovin, tuků, vitamínů, vápníku, železa, omezujeme spotřebu živočišných tuků a cukru. Pobyt venku děti tráví na školní zahradě nebo v blízkém přírodním prostředí. K pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, sportovní hřiště. Děti tráví venku co nejvíce času, ovšem s ohledem na roční období nebo povětrnostní podmínky. Otužování provádíme především vzduchem. Během léta se děti sprchují a jinak využívají bazén. Otužování oslabených dětí provádíme individuálně po dohodě s rodiči. Jiné druhy ozdravných opatření - nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, dechová cvičení. Po obědě děti na lehátkách odpočívají, ty děti, které neusínají, postupně vstávají a jsou jim nabízeny různé pracovní a herní aktivity. Respektujeme individuální potřebu spánku dětí.

Záměry: nadále poskytovat dětem plnohodnotnou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zajišťovat dostatečný pitný režim v budově i na škol. zahradě


Psychosociální podmínky:


Učitelky pracují s metodikami, sledují střídání různých činností, k dětem přistupují individuálně tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, všestrannost, schopnosti a talent. Ve své práci využívají především hru a poskytují dětem široký prostor k různým činnostem, v nichž se děti mohou samostatně pohybovat. V tomto prostoru však musí být zastoupeny jak spontánní aktivity, tak i cílené aktivity, které citově a nenásilně naváží učitelky. Snažíme se o osobnostně orientovanou výchovu, která nepřizpůsobuje dítě společenským záměrům, ale sleduje především individualizovaný rozvoj dětské osobnosti. Učitelky připravují děti na vstup do základní školy v tom směru, aby byly tvořivé, respektovaly pravidla, naslouchaly druhým a srozumitelně se vyjadřovaly. Zapojují děti do každodenní plynulé socializace a kultivace. Prostředí třídy je vytvářeno podle představ dětí, vztahy mezi učitelkou a dítětem jsou postaveny na základě rovnosti a přátelství. Děti jsou vedeny k samostatnosti v pracovních činnostech i k samostatnému rozhodování. Jsou respektována práva dětí tak, jak je upravuje daná vyhláška. Děti tráví ve škole většinu dne, a proto se snažíme vytvářet ve škole prostor pro uspokojování všech jejich potřeb, zvláště pak potřebu lásky, náklonnosti a bezpečí. U nově nastupujících dětí do mateřské školy je ve spolupráci se zákonnými zástupci realizován adaptační proces.

Záměry: zapojit děti do tvorby pravidel chování, vytvářet kamarádskou atmosféru třídy, vést děti k samostatnosti, podporovat jejich sebevědomí


Organizace chodu mateřské školy


Mateřská škola je otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod.


6.30 - 8.30 hry dětí, výtvarné a pracovní činnosti
8.30 - 9.00 řízené a spontánní pohybové aktivity
9.00 - 9.20 hygiena, svačina
9.20 - 9.50 řízené činnosti, návštěvy divadel kulturních akcí
9.50 - 11.50 pobyt venku
11.50 - 12.15 oběd
12.15 - 13.15 otužování, pohádkové chvilky - čtení, odpočinek
13.15 - 14.00 klidové činnosti, individuální příprava na vstup do školy
14.00 - 14.30 pohybové chvilky, svačina
14.30 - 16.00 hry, pobyt na zahradě


Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby


Obsah činností:


Hry: volné spontánní hry s hračkami, motivované skupinové hry na různé náměty, řízené hry s pravidly, tvořivé hry a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovná cvičení, hudební chvilky, jazykové cvičení, zábavná cvičení intelektu, pozorování přírody, individuální práce s dětmi, náprava výslovnosti.

Řízené a spontánní pohybové aktivity: do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity a pohybové hry.

Svačina, oběd: správné stolování, návyky správné hygieny, základy společenského chování, zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním.

Odpočinek: klidný průběh, poslech písní, pohádek, básní, procvičování drobných pracovních dovedností.

Pobyt venku: spontánní činnosti a volný pohyb dětí, pozorování přírody, pohybové aktivity, výlety do okolí města, hry v přírodě.

Adaptace dětí probíhá vždy po domluvě s rodiči a za jejich přítomnosti. Délka adaptace je individuální, maminky mají volný přístup do tříd a na adaptaci se aktivně podílí.
Učitelky dbají na to, aby se přiměřeně střídaly spontánní a řízené činnosti, podporují děti ve vytváření takového prostření, které jim vyhovuje.
V určitém období, kdy klesnou počty dětí vzhledem k podzimním, zimním i jiným prázdninám, zajišťují provoz i odloučená pracoviště. Děje se to však taktně, aby to co nejméně narušilo pobyt dětí ve škole.

Zájmový kroužek: Ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav umožňujeme dětem navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením paní Křepelkové.
St. od 14: 45 hod.


Řízení mateřské školy:


Řízení mateřské školy jasně upravuje organizační řád a další vnitřní směrnice mateřské školy.
Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy (pedagogické porady a každodenní komunikace), tak vnější a to stykem s rodiči v mateřské škole i komunikací e-mailem.
Ředitelka uplatňuje demokratický styl řízení. Některé kompetence delegovala na zástupkyně odloučených pracovišť (např. zajištění provozu pracoviště, řešení výchovných a vzdělávacích problémů, kontrolní a hospitační činnost). Plánuje pedagogickou práci a chod mateřské školy na základě předchozích analýz a využívá zpětnou vazbu.
Ředitelka podporuje týmovou spolupráci, vytváří atmosféru porozumění, důvěry a přátelství. Vedoucí učitelka realizuje kontrolní a hospitační činnost každodenním vstupem do třídy a plánovanými hospitacemi.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, společně nám jde o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry, tolerance, spolupráce se všemi zaměstnanci a rodiči.
Povinnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Kontrolní činnost je dána a popsána v evaluačním procesu.
Mateřská škola prostřednictvím ředitelky příspěvkové organizace spolupracuje se zřizovatelem, dále spolupracuje se základní školou a domem dětí a mládeže.

Záměry: vytvářet klidné a tvůrčí klima pro každodenní práci


Spolupráce se ZŠ:


Mateřská škola spolupracuje se ZŠ v Dalovicích a 2. ZŠ v Mladé Boleslavi.
- návštěva 2. ZŠ před zápisem předškolních dětí do základního vzdělávání x ZŠ v Dalovice
- společné akce s Mateřskou školou při ZŠ Dalovice

Záměry: v této spolupráci pokračovat i nadále + příležitostně navštěvovat "výukové" a tvořivé programy DDM v Ml. Boleslavi
V MŠ organizujeme v odpoledních hodinách Klub maminek a dětí, které nenavštěvují MŠ a při poledním klidu Čtení seniorů dětem. Jde nám o propojení generací.


Personální a pedagogické zajištění:
Personální obsazení:


Bc. Anna Klírová - vedoucí učitelka
Jana Tuzarová - učitelka
Lenka Sedláčková - vedoucí školní jídelny
Martina Rigóová (od 1. 11. Lenka Křížová) - kuchařka
Jitka Chaloupková - školnice


Třídní učitelky splňují odbornou kvalifikaci, nadále se sebevzdělávají a navštěvují odborné semináře a školení. Jsou podrobně seznámeny s rámcově vzdělávacím programem /dále jen ŠVP/ a prakticky je aplikují do týdenních plánů, podílejí se na tvorbě integrovaných bloků.
Vedoucí učitelka vede učitelku, aby byla dětem vzorem, laskavostí a trpělivostí získávala jejich důvěru a přátelství, respektovala jejich potřeby, zájmy, zařazovala dramatické prvky a podporovala prožitkové učení. Překrývání učitelek je 2,5 hod. denně 3x v týdnu. Překrývání učitelek je zajištěno především při realizaci organizačně náročnějších činností. Například: pobyty venku, kulturní akce, výlety, plavání.
Učitelky soustavně spolupracují s rodiči, podle možností respektují jejich požadavky, podávají jim průběžně informace o dětech a o vzdělávacích činnostech je informují prostřednictvím nástěnek, uskutečňují pro ně setkání a akademie, sportovní aktivity.

Záměry: nadále zvyšovat úroveň pedagogické práce učitelek, podporovat je ve vzdělávání a účasti na pedagogických vzdělávacích akcích


Spoluúčast rodičů:


Rodiče se mohou aktivně účastnit adaptace dětí podle jejich potřeby, mají volný přístup do školy po domluvě kdykoliv během dne.
Vedoucí učitelka zajistí seznámení rodičů se školním řádem v průběhu konání třídních schůzek v září. Zákonní zástupci dětí mají příležitost podílet se aktivně na stanovení pravidel vzájemného vztahu.
Naší snahou je, aby mezi rodiči a mateřskou školou panovala oboustranná důvěra a porozumění. Nabízíme jim účast na akcích pořádaných školou (plavání, návštěvy kulturních akcí, výlety ..). Rodiče průběžně informujeme o všech činnostech pro děti v šatně a na internetu. Učitelky průběžně též informují rodiče o výsledcích práce jejich dětí, individuálně pomáhají s poradenskou službou. Zachovávají při tom diskrétnost a chrání soukromí rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a doplňuje ji a obohacuje.
Učitelky respektují požadavky rodičů a využívají jejich připomínek pro svou práci. Zpětnou vazbu pro svou další činnost získávají rozborem výsledků z dotazníkové ankety pro rodiče.

Záměry: povzbuzovat rodiče, aby se více zapojovali do přípravy akcí pořádaných pro děti, nabídnout jim aktivní účast na výletech, karnevalu či společném sportovním odpoledni, např. k MDD, slavnostnímu vyřazení předškoláků


4. Organizace vzdělávání


Třída MŠ není výchovně speciálně zaměřená. Je heterogenní 3-7 let., s kapacitou 24 dětí. Vzdělávání dětí je všestranné.
Výchovně - vzdělávací proces probíhá ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla individuálním nebo ve skupinách. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi dětí byl vyvážený.
Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Podkladem pro všechny činnosti je hra a tvořivost. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, které mají možnost uchýlit se do klidného koutku a společných činností se neúčastnit. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.
Učitelky vybírají z nabídky integrovaných bloků a vytváří si na jejich základě své vlastní projekty. Na těchto projektech se vždy podílí obě třídní učitelky a spoluvytváří třídní programy.
Děti jsou přijímány na základě přihlášek rodičů, které předkládají ředitelce při zápisu dětí do mateřské školy. Termín zápisu vydává zřizovatel - statutární město Mladá Boleslav. Učitelky individuálně rozpracují školní vzdělávací program do třídních vzdělávacích programů tak, aby korespondovaly s rámcově vzdělávacím programem pro předškolní výchovu a byly vhodné pro heterogenní složení dětí. Dílčí plány jsou zpracovány většinou na jeden týden, na jejich realizaci se podílí obě učitelky.


Adaptační období pro předškolní děti přijímané do mateřské školy


Adaptace dětí probíhá po domluvě s rodiči a za jejich přítomnosti. Délka adaptace je individuální, rodiče mají volný přístup do třídy a na adaptaci se aktivně mohou podílet.
V průběhu měsíce března, dubna a května před nástupem do mateřské školy se mohou rodiče přijít společně se svým dítětem podívat do školy, organizujeme pro ně Klub maminek při MŠ. Čas návštěvy je od 16 do 17h. Doporučujeme prohlédnout si prostory mateřské školy, dojít s dítětem na záchod, umýt ruce, podívat se, kde děti spí, kam chodí na zahrádku a na hřiště a hlavně si pohrát s hračkami. Rodiče jsou o termínech návštěvy předem informování na vývěsní tabuli místní čtvrti a na web. stránkách školy. Při společné návštěvě rodiče a dítěte jsou za své dítě zodpovědní rodiče.
V prvních dnech docházky doporučujeme umožnit dítěti postupné odpoutání od rodičů. Pokud je to možné, budou rodiče své dítě na počátku docházky vyzvedávat po obědě, v případě potřeby i dříve. U každého dítěte je třeba domluvit postup, který bude odpovídat jeho individuálním potřebám.
Pružným denním řádem se snažíme reagovat na individuální potřeby dětí, většinu činností, pokud to počasí dovolí provádět venku.


Vzdělávání dětí se SVP, dětí s podpůrným opatřením a dětí nadaných


Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí. Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je uzpůsobujeme tak, aby vyhovovaly jejich možnostem a potřebám.
- podpůrná opatření prvního stupně vyhodnotí škola sama a vytvoří pro každé dítě PLPP;
-podpůrná opatření od druhého do pátého stupně poskytuje škola na základě doporučení ŠPZ a souhlasu zákonných zástupců; ve spolupráci se ŠPZ IVP;
- v případě zřízení místa asistenta pedagoga bude mít tento příslušnou kvalifikaci;
- profesionální přístup uplatňují všichni zaměstnanci školy;
- věcné podmínky ve třídě jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám integrovaného dítěte;
dětem s odlišným mateřským jazykem (dále "děti s OMJ") pomáháme začlenit se do kolektivu; poskytujeme jim jazykovou podporu formou individuální práce.
Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola, dětem zpracuje škola plán pedagogické podpory (dále "PLPP") a to po dohodě se zákonnými zástupci dětí a s jejich souhlasem. Poskytování podpůrných opatření průběžně vyhodnocuje a nejdéle po 3 měsících vyhodnotí účinnost stanovených cílů a daných opatření. V případě kladných výsledků pokračuje v nastaveném režimu. V opačném případě zvolí jiné vzdělávací metody a prostředky (a opět nejdéle po uplynutí 3 měsíců zhodnotí), nebo doporučí využití poradenství ve školském poradenském zařízení (dále "ŠPZ"). Poradenskou pomoc ŠPZ mohou využít rodiče i bez doporučení mateřské školy. Na základě vyšetření v ŠPZ a ve spolupráci se ŠPZ zpracuje škola individuální vzdělávací plán (dále "IVP") pro děti, které jsou na základě doporučení ŠPZ zařazeny do 2. - 5. stupně podpůrných opatření. Zákonní zástupci jsou s IVP prokazatelně seznámeni, stejně tak, jako s jeho pravidelným vyhodnocováním.
Pro úspěšné vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením upravujeme organizaci tak, aby zohledňovala jeho potřeby a možnosti (režim dne, adaptační režim apod.). Díky diferenciaci kladených požadavků si děti s podpůrným opatřením osvojují dovednosti na úrovni odpovídající jejich individualitě. Důraz klademe především na přiměřený rozvoj jejich samostatnosti a vytváření základních hygienických a pracovních návyků.
V rámci spolupráce se zákonnými zástupci dítěte se zaměřujeme na dostatečnou informovanost rodičů o vzdělávacích pokrocích dětí, konzultujeme s nimi pravidelně záznamy z průběžně prováděné pedagogické diagnostiky. Úzce spolupracujeme se školským poradenským zařízením. Osobně projednáváme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením.
Vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem probíhá dle ŠVP s podporou PLPP nebo IVP. Počet zapsaných dětí ve třídě, ve které jsou vzdělávány děti s přiznaným podpůrným opatřením, je v souladu s právními předpisy. Včas požádáme o přiznání asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. Asistent pedagoga participuje na tvorbě IVP a PLPP. 


Logopedická péče


Ve třídě učitelky zajišťují prevenci správné výslovnosti dětí v rozsahu svých profesních kompetencí.


Pedagogická diagnostika


Pokud prvotní diagnostika na základě pozorování dítěte, analýzy výtvarných prací, interakce a komunikace v kolektivu apod. upozorní na problém v některé oblasti vývoje dítěte, pedagog taktním způsobem informuje rodiče a nabídne pomoc, příp. odkáže na možnosti řešení. Pedagogické pracovnice stanovují písemné závěry pro další rozvoj každého jedince na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků. V případě zájmu se může rodič s písemnými záznamy o závěrech z pedagogické diagnostiky individuálně seznámit.


Vzdělávání dětí nadaných


Vyhledávání dětí nadaných provádíme zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění skutečnosti, že by se mohlo jednat o nadané dítě, vypracujeme PLPP. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení (v případě, že PLPP bude vyhodnocen jako málo účinný a nedostatečný). O všech krocích jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Stimulace rozvoje nadaného dítěte probíhá prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek dle doporučení poradenského zařízení. Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky vyhodnocujeme po třech měsících, konzultujeme i nadále s odborníky.


Individuální vzdělávání v mateřské škole


Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.
Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.
Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
- důvody pro individuální vzdělávání
Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV). Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 15.00 do 17.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 15.00 do 17.00 hodin v mateřské škole. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.


Školní vzdělávací program pro děti mladší tří let


Vzdělávání dětí od dvou do tří let přináší určitá specifika. Děti vyžadují pravidelné rituály, ale častější střídání činností, více emoční podpory, aby získaly jistotu a sociální zkušenosti mimo rodinu. Škola vytváří vhodné podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a požadavky souvisejícími s žádoucí úrovní ve všech oblastech vývoje.
Individuální vzdělávání dětí do tří let věku je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Záměry: uvědomit si a respektovat specifika této věkové skupiny


5. Charakteristika vzdělávacího programu


Základním úkolem je vytvoření takového prostředí, kde by bylo dostatek podnětů pro tělesný, psychický, a sociální rozvoj dítěte se zřetelem na individualitu jeho osobnosti. Zajištění hravého prostředí, jehož základem je citlivost, aktivita, samostatnost přiměřená věku dítěte, pracovní dovednosti, rozvoj talentu.
Učitelky při tvorbě třídního vzdělávacího programu /TVP/ vychází z podmínek školního vzdělávacího programu /ŠVP/ a pro svou práci vybírají taková témata integrovaných bloků, která zrcadlí roční období a další podněty pro vzdělání dětí. Volba integrovaných bloků je volná, učitelky úzce spolupracují. Tvorba TVP je vždy zohledněna věkem dětí ve třídě. Učitelky si určují pravidla pro výběr bloků, do třídních knih však zapisují činnosti daných bloků a během týdne se promítnou všechny činnosti.
TVP umožňuje dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, vytvářet si aktivní postoj k němu na základě přímé zkušenosti. Vše je založeno na prozkoumávání, objevování a používání pojmů ve skutečném světě. Uvádí dítě do širšího společenství a pomáhá jeho začlenění do širších sociálních vztahů. Chceme, aby se děti rozvíjely po všech stránkách, po stránce duševní, tělesné a sociální.
Naplňování cílů a kompetencí ŠVP a TVP v rámci předškolního vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Hlavní náplní při všech činností v mateřské škole je využívání metody prožitkového učení, zařazování spontánních a řízených aktivit. Rozložení spontánních i řízených aktivit je v poměru, který odpovídá potřebám dětí. Vše se odehrává v prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné. Zvláštní pozornost věnujeme rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti - nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami.
Činnost MŠ je zaměřena i na spolupráci s rodinou. Snažíme se, aby se rodina a škola vzájemně respektovala, což je podstatné pro dobrou socializaci dítěte. Důvěru rodiny získáváme i tak, že připravujeme situace, které umožňují neformální poznání naší práce. Podporujeme kamarádství, pravidla slušného chování, vedeme děti k toleranci, empatii a vztahu k přírodě.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby děti byly v mateřské škole šťastné a spokojené.


Ve všech integrovaných blocích se prolínají tyto metody pedagogické práce:


- Demokratický styl výchovy - pomáhá dětem přebrat zodpovědnost za sebe sama a přemýšlet o důsledcích svého chování, soustředí se spíše na kladné stránky chování dítěte, umí ocenit, pochválit.
- Partnerský přístup k dítěti - je založený na rovnocennosti a na respektování důstojnosti dítěte, základem je respekt a úcta a existence společně vytvořených pravidel chování a jednání.
- Metoda prožitkové učení - spontaneita, objevnost, komunikativnost, aktivita a tvořivost, konkrétnost, celostnost. Zařazujeme prvky tvořivé dramatiky.
- Situační učení - využíváme veškeré situace, které se během dne vyskytnou.
- Komunitní kruh, diskusní kruh-učíme děti vyjadřovat své myšlenky, naslouchat, vedeme je k empatii.
- Hry - snažíme se o vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi.
- Podpora zdraví - učíme děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví, klademe důraz na učení nápodobou, snažíme se poskytovat dětem pozitivní vzory chování


Pedagogické zásady:


- Respektovat vývojové a individuální potřeby dítěte.
- Dát dítěti najevo svou úctu a důvěru v jeho schopnosti.
- Bezpodmínečné přijetí dítěte - dát dítěti najevo, že jsme rádi, že je s námi, že je pro nás přínosem.
- Vytvářet jasná a smysluplná pravidla, která dětem dodávají vědomí řádu a pocit bezpečí.
- Vést děti k vlastnímu sebehodnocení, poskytovat kvalitní zpětnou vazbu.
- Vstřícná a efektivní komunikace, která nevyvolává pocit ohrožení a manipulace.
- Vytvářet prostor pro aktivitu a iniciativu dítěte-děti by měly mít dostatečný prostor pro volné hry, které umožňují rozvinutí vlastní iniciativy dětí. S tím úzce souvisí i klid. - Děti by měly mít možnost i nebýt aktivní a odpočinout si v klidném místě.
- Předkládat dětem dostatek zajímavých a smysluplných činností a podnětů takových, které respektují především zájmy a potřeby dětí.
- Mateřská škola rozvíjí všechny kompetence dle rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání.


ŠVP klade důraz na:


- zvládnutí, čili vytvoření kompetencí pro skutečný život, ne jen pro situace ve třídě
- všestranný harmonický rozvoj dětí po všech stránkách, po stránce duševní, tělesné a sociální
- využití a použití zkušeností typu "BÝT PŘI TOM", "BÝT U TOHO" a "VYZKOUŠET SI", kdy dojde k učení, které se nezapomíná
- využití a použití metody pokus - omyl
- vytvoření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání (celoživotní vzdělávání)
- navození pozitivního vztahu dítěte k sobě samému
- rozvoj kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte prostřednictvím řízené činnosti, pozorováním a osobní zkušeností
- individuální přístup ke každému dítěti, podporu nadaných dětí
- respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty
- spoluúčast rodiny v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi


ŠVP podporuje rozvoj schopností k získávání klíčových kompetencí dětí.
Kompetence, které jsou považovány za klíčové pro etapu předškolního vzdělávání a které jsou obsaženy ve třídních vzdělávacích programech. Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.


soustředěná pozornost, zkoumání, objevování, experimentování, kritické myšlení (kompetence k učení)
poznat problém, samostatné řešení problémů, schopnost rozhodnut se a nést za své rozhodnutí odpovědnosti (kompetence k řešení problémů)
- ovládání řeči, vyjadřování, sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky - řečí, výtvarnými a hudebními prostředky, dramatizací apod., být tvůrčí, mít představivost, být komunikativní (kompetence komunikativní)
- samostatné rozhodování o svých činnostech, vytvoření si vlastního názoru, uvědomění si svého jednání a jeho důsledků, přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat (kompetence sociální a personální)
- uvědomění si smyslu pro povinnost ve hře, v práci i učení, vážit si práce druhých, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, ve kterém žijeme (kompetence činnostní a občanské)


Vytyčení těchto cílů:


- emocionální a sociální rozvoj
- podporovat a stimulovat zdravý rozvoj fyzický, psychický a sociální
- rozvíjet vztah k poznání - především na poznávání přírody
- rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti
- pěstovat a rozvíjet individuální vyjádření a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, etické a estetické


Zvyšování fyzické zdatnosti dětí:


Z důvodu zvyšování fyzické zdatnosti dětí, zařazujeme během školního roku tyto sportovní aktivity: kurzy plavání a Cvičení se zvířátky dle metodiky Sokolské obce ČR. Během sportovních aktivit je dodržována bezpečnost, jsou používány vhodné pomůcky, metody, formy práce a didaktické postupy.


Kurzy plavání


Kurzy plavání probíhají v Klubu Delfín v Ml. Boleslavi. Kurzy hradí rodiče přihlášených dětí formou dobrovolných příspěvků. Personálně lekce zajišťují učitelky MŠ a lektoři plavání. Rodiče podepisují souhlas s touto sportovní aktivitou. Pokud se dítě z nějakého důvodu této aktivity neúčastní, je mu poskytováno vzdělávání v mateřské škole v souladu s ŠVP.
Věcné podmínky: viz. pomůcky uvedené v jednotlivých lekcích
Personální zajištění vzdělávání: lektoři plavání a učitelky MŠ
Vzdělávací obsah: dětem, které se neúčastní lekcí plavání, je poskytováno vzdělávání v mateřské škole v souladu s ŠVP, učitelky konzultují aktuálně realizovaný integrovaný blok
1. lekce
pomůcky: mušle, žáby, pontony, malé vodolepky
dovednosti: seznámení s prostředím, poučení o hygieně abezpečnosti, ručkování, potopení, splývání, skok do vody
2. lekce
pomůcky: surfy, přícucky, balonky + hranoly
dovednosti: potopení, nácvik kopání na suchu, kraulové nohy s pomůckou, poloha na zádech, skoky do vody
3. lekce
pomůcky: žirafy + kroužky, duha, krtek puzzle, deska motýl
dovednosti: potopení pro kroužek, splývání s hračkou, kraulové nohy s pomůckou, znakové nohy s dopomocí, podplavání překážky
4. lekce
pomůcky: deska medvědi, velké vodolepky, panáčci
dovednosti: potopení, kraulové nohy s pomůckou, šipka ze schodu pro obrázek, splývání s obrázkem, poloha na zádech, šipka z kleku
5. lekce - tematická pirátská
pomůcky: lodě, perly, poklad, šperky v truhle
dovednosti: opakování
6.lekce
pomůcky: talířky, podkovy, malé obrázky, pontony - krámeček
dovednosti: potopení na výdrž, splývání, skoky do pomůcky, poloha na zádech, obrázky + kraulové nohy, potopení pod překážkou tam i zpětb
7. lekce
pomůcky: ryby, krokodýli, obruče, žížaly
dovednosti: potopení na výdrž, kraulové a znakové nohy s pomůckou, splývání - dvojice, hračka + kraulové nohy, šipka do obruče, prsa nácvik
8. lekce
pomůcky: desky, klíčky, zvířátka, špunty,
dovednosti: potopení na výdrž, deska + kraulové nohy, splývání dvojice, lovení hračky ze dna, prsa nácvik, nácvik prsa, skok + prsa, šipky z kleku
9. lekce - tematická zahradnická
pomůcky: kytky, konývky, vázičky
dovednosti: výdrž pod vodou, kytky desky + kraulové nohy a znakové nohy, splývání dvojice, lovení konývky, šipka ze dřepu, šipka + prsa
10. lekce - tematická, pohádka O perníkové chaloupce
pomůcky: domeček, perníčky, lesní plody
dovednosti: opakování
11. lekce
pomůcky: tyčky, obrázky dopravních prostředků, surfy, žížaly
dovednosti: výdrž, splývání, skok na pomůcky + dokopat, pohyb na žížalách, podplavání pod nohama, šipka ze dřepu + prsa, lovení tyček ze dna
12. lekce
pomůcky: medvědi, obrázky, kolíčky, míče
dovednosti: výdrž, splývání, kraulové a znakové nohy, lovení kolíčků ze šipky, plavání s míčem, skok za míčem, šipka + prsa, prsa dvojice
13. lekce - tematická vánoční
pomůcky: stromečky, ozdoby, kapříci, rolničky
dovednosti: opakování, vyhodnocení kurzu, rozdání vysvědčení


Cvičení se zvířátky


Cvičení se zvířátky - rozvoj sportovní všestrannosti probíhá v MŠ a zajišťují jí učitelky.
Pracují dle metodiky, kterou vydala Česká obec sokolská. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.
Využíváme sportovního vybavení, tělocvičné nářadí a náčiní v MŠ. Splněné aktivity zaznamenáváme do sokolských deníků.Jde o celoroční projekt.
Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
Zaměřuje se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu.


6. Integrované bloky


Školní vzdělávací program je výsledkem práce obou učitelek. Je zpracován tak, aby vyhovoval možnostem a prostředí mateřské školy, aby byl funkční s možností doplňování na základě analýzy a zpětné vazby.


Září - Vítáme Vás ve školce
Integrované bloky: Šel medvídek do školky
Já a moji kamarádi
Září - Zahrada na podzim
Integrované bloky: Ovoce a zelenina
Jablíčkový týden
Říjen - Podzim na poli a v lese
Integrované bloky: Řepáček a Bramboráček
Babí léto
Plody podzimu Zvířátka z lesa
Listopad - Dobrodružství podzimu
Integrované bloky:Drak
Padá listí
Věci kolem nás
Prosinec - Čas Vánoc
Integrované bloky: Mikuláš - hodný pán
Vánoční těšení
Leden - Zimní radování
Integrované bloky: Tři králové
Zima je tu
Zvířátka v zimě
Ptáčci v zimě
Život za polárním kruhem
Mé tělo, zdraví, nemoc
Únor - Období "zábavy"
Integrovaný blok: Barevný týden
Karneval
Pohádkový týden (Kniha)
Z pohádky do pohádky (O Koblížkovi)
Březen - Jaro ťuká na vrátka
Integrované bloky: Vítáme jaro
Velikonoce - svátky jara
Těšíme se do školy
Duben - Jarní "čarování"
Integrované bloky: Na zahrádce stojí pán, tuli, tuli, tulipán
Letí, letí - včelka
Na tom našem dvoře, všechno to krákoře
Rej čarodějnic
Květen - Já a moje rodina
Integrované bloky: Já a moje maminka
Moje rodina
Řemesla a věci, které k nim patří
Červen - Hurá na cesty
Integrované bloky: Dopravní prostředky kolem nás
Hrady a zámky ČR
Planeta Země
Výlet k rybníku
Léto


EVALUAČNÍ SYSTÉM
Hodnocení školního vzdělávacího programu.

Ověřujeme naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a soulad školních dokumentů s cíli RVP:

Cíl: vyhodnocení záměrů v realizaci vzdělávací nabídky, stanovit opatření pro realizaci dalšího integrovaného bloku

Nástroje: evaluace integrovaných bloků - hodnotící listy, konzultace učitelek, doplnění záznamů o dítěti, konzultace s rodiči, pedagogická rada

Čas: 2x ročně

Odpovídají: učitelky


Hodnocení tématického celku jednoho integrovaného bloku:

Cíl: zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného bloku, prověření záměrů jako celku

Nástroje: konzultace učitelek, pedagogické rady, hodnotící listy

Čas: ihned po ukončení integrovaného bloku

Odpovídají: učitelky


Záznamy o rozvoji dítěte:

Cíl: vytvořit přehledy o rozvoji, vývoji a pokrocích u dítěte

Nástroje: tabulky pro záznamy o dětech, desky (portfolio dítěte), konzultace učitelek, pohovory s rodiči, pedagogické rady

Čas: 4x ročně

Odpovídají: učitelky


Ověření souladu ŠVP - RVP:

Cíl: ověřit soulad ŠVP - RVP, hodnocení, naplnění záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů

Nástroje: tabulka autoevaluace, přehledy o rozvoji dítěte, výstavy, vystoupení dětí, monitoring, hospitační záznamy, konzultace učitelek, dotazníky, pedagogické rady, zpráva o hodnocení školy

Čas: 1x ročně vyhodnocení tabulek

Odpovídají: učitelky


Průběh a výsledky vzdělávání:

Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod práce, naplnění cílů a záměrů ŠVP, dosažení klíčových kompetencí

Cíl: zhodnocení průběhu vzdělávání

Nástroje: monitoring, vzájemné hospitace, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické rady

Čas: průběžně

Odpovídají: učitelky


Rozvoj učitelek:

Cíl: uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu

Nástroje: dotazníky, pedagogické rady, plány dalšího vzdělávání, konzultace učitelek

Čas: průběžně, lx za rok dotazníky

Odpovídají: učitelky


Podmínky vzdělávání:


Materiální

Cíl: zhodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP, technický stav budovy, vybavení třídy, zahrady, vybavení školní kuchyně

Nástroje: tabulka - evaluace podmínek, záznamy z kontrolní činnosti

Čas: 1x za rok

Odpovídají: všechny pracovnice školy


Personální

Cíl: zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP. Kvalifikovanost učitelek, DVPP, efektivita

Nástroje: tabulka - evaluace podmínek, kontrolní a hospitační činnost, pedagogické a provozní porady

Čas: 1x za rok

Odpovídají: všechny pracovnice školy


Organizační podmínky

Cíl: zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Nástroje: monitoring, hospitace, kontrolní činnost, pedagogické a provozní porady

Čas: 1x za rok

Odpovídají: všechny pracovnice školy


Spolupráce s rodinou

Cíl: úspěšnost zvolených metod, forem práce, naplnění záměrů ŠVP
Nástroje: tabulka - dotazník pro rodiče, rozhovory s rodiči, monitoring

Čas: 1x za rok

Odpovídají: všechny pracovnice školy

Vytvořte si webové stránky zdarma!