Školní řád Mateřské školy Štěpánka

Na Celně 1117, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav byl vypracován s těmito platnými právními normami a předpisy:

- Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví § 50

- Vyhláška MŠMT ČT č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Ustanovení školního řádu:

1. Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka

1. 1 .Ukončení docházky

1. 2. Provoz MŠ

1. 3. Stravování

1. 4. Zacházení s majetkem školy

2. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

3. Úplata za předškolní vzdělávání

4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

5. Povinné předškolní vzdělávání

6. Individuální vzdělávání

7. Závěrečné ustanovení

1. Organizace a provoz Mateřské školy Štěpánka

Zřizovatelem Mateřské školy Štěpánka je statutární město Mladá Boleslav.

1. 1. Ukončení docházky

(1) Ředitel mateřské školy může dle §35 Školského zákona po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

(2) Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené provozní doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonné zástupce, případně jinou pověřenou osobu k vyzvednutí dítěte. (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce). Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

1. 2. Provoz mateřské školy

Mateřská škola je více třídní, sestavená ze tří pracovišť. Provozní dobu určuje provozní řád každého odloučeného pracoviště.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy.

Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky

Délka pobytu dětí venku jsou dvě hodiny.

Provoz mateřské školy:

Na Celně 1117, 6.00 - 17.00 hod.

Vodárenská 67, 6.30 - 16.00 hod.

Borová 276, 6.30 - 16.30 hod.

Režim dne:

Volné hra dětí a individuální řízené činnosti do 8.30 hod.

Cvičení dětí do 9.00 hod.

Hygiena svačina do 9.20 hod.

Hry, řízené činnosti do 9.50 hod.

Pobyt venku do 11.50 hod.

Oběd do 12.15 hod.

Klidové činnosti, zábavná cvičení intelektu, relaxace do 14.00 hod.

TV chvilky, svačina do 14.30 hod.

Hry, pobyt na zahradě, spontánní a řízené činnosti do odchodu domů.

Pro děti s povinnou školní docházkou je zákonem ustanovena délka pobytu dítěte v MŠ od 8.00 - 12.00 hod. V případě nepřítomnosti musí být dítě řádně a včas omluveno (viz kapitola 5).

K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadalo nejvýše

a)20 dětí z běžných tříd nebo

b)12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti, s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo dítěti mladší 3 let.

1. 3. Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Přihlašování a odhlašování jídla se provádí den předem nebo v daný den do 8. hod., na odloučeném pracovišti Borová do 7.00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování ze stravování provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně ve školní jídelně. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí.

1. 4. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

2. Práva a povinnosti dětí a rodičů

2. 1. Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

-Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

-Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

-Na zvláštní péči a výchovu v případě speciálně vzdělávacích potřeb

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Dítě má povinnost:

- chovat se ohleduplně

- dodržovat stanovená pravidla slušného a bezpečného chování

- respektovat pokyny zaměstnanců školy

2. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

- Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

- V případě povinné školní docházky zvolit individuální vzdělávání

Zákonní zástupci mají povinnost:

- Zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno učitelce do třídy

- Nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ

- Při vyzvedávání dítěte je třeba mít "zmocnění", kde jsou uvedeny pověřené osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ

- Předat do MŠ dítě pouze zcela zdravé

- Zajistit, aby dítě docházelo do MŠ čisté a vhodně upravené

- Nahlásit změny v důležitých osobních údajích dítěte (změna trvalého bydliště, tel. čísla, zdravotní pojišťovny aj.)

- Na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ

- Řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

- Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti.

3. Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platba v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004Sb., školský zákon, § 35, odst.

1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem;

Poměrná částka se každoročně mění podle počtu uzavřených dnů a je stanovena ve směrnici

2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.

Dětem v povinném vzdělávání/které dovršily k 31.8. 5 let/, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

Učitelky přiměřeným způsobem poučí děti o možném ohrožení a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se děti účastní. Vzhledem k jejich věku je poučení prováděno průběžně a často, vždy však na začátku školního roku.

Učitelky se řídí osnovou poučení, dále je jejich povinností děti poučit vždy podle vzniklé situace, která není v osnově uvedena a je předpoklad možného ohrožení zdraví.

Osnova:

1. Pobyt dětí ve třídě

2. Pobyt dětí na schodišti

3. Pobyt dětí v umývárně a WC

4. Pobyt dětí v kuchyňce

5. Pobyt dětí na zahradě

6. Pobyt dětí na vycházce

7. Pobyt dětí při akcích školy

Pobyt dětí ve třídě a v herně

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: nesaháme do elektrické zásuvky rukou ani jiným předmětem, nesaháme na vypínače s mokrou rukou, nezapínáme přenosné elektrické přístroje (magnetofon) bez dozoru učitelky.

2. Poranění nebezpečnou hračkou nebo předmětem: nenosíme do MŠ z domova nebezpečné hračky (nože, meče), nesaháme na rozbité předměty, hračky - ihned nahlásíme učitelce, při manipulaci s nůžkami, či jiným ostřejším předmětem sedíme na určeném místě a zacházíme s nimi tak, aby nedošlo ke zranění kamaráda, dbáme pokynů učitelky, drobné korálky či jiné menší předměty nedáváme do úst, nosu, nebo ucha.

3. Pád dítěte: nehoníme se v jiném prostoru, než je k tomu určený (ne ve třídě, ale pouze při pohybových činnostech v herně), v prostoru herny a třídy se chováme dle dohodnutých pravidel, nechodíme po mokrém povrchu - pokud něco vyliji, nahlásím to učitelce, nelezu na vyvýšená místa - nábytek, skříňky, stolky, parapety, při stolování plní příkazy učitelky a při samostatném nošení jídla a nádobí je opatrné.

4. Vzájemné ubližování: možnost šikany, děti se k sobě chovají ohleduplně a slušně, učitelka vysvětluje prvky pro sociálního chápání, přiměřeně věku dětí.

5. Zranění při cvičení na TV nářadí: děti dodržují dohodnutá pravidla v prostorách herny, při spontánních činnostech je ohraničen prostor, aby nedošlo ke zranění ostatních dětí, na každém nářadí se chováme klidně, bez mluvení (správně dýcháme), švihadla používáme jen ke cvičení

Schodiště

Pád při výstupu a sestupu: přidržujeme se madel, vyloučíme nebezpečné aktivity při používání schodišť přeskakováním přes více schodů, správně našlapujeme, zvýšíme pozornost při chůzi na schodišti, při chůzi ve dvojici se nedržíme za ruce a nestrkáme, zvýšenou pozornost věnujeme po schodech mokrých, mírně zablácených botách.

Umývárna a WC

Pád dítěte: neběháme v těchto malých prostorách, chodíme pomalu, nemočíme mimo WC, pokud se tak stane, nahlásíme učitelce, nestříkáme vodu při mytí mimo umyvadlo, oklepeme si ruce nad umyvadlem, ručníky pověsíme za poutko na svou značku, nehrajeme si v těchto prostorách.

Kuchyňka a třídy

Pád dítěte: v kuchyňce jsme pouze po domluvě s učitelkou, při natáčení pití z várnice pozorujeme, zda je hrnek plný, rozlité pití nahlásíme učitelce.

Pobyt na školní zahradě

1. Ohrožení zdraví při hře na pískovišti: dodržujeme hygienu, nedáváme špinavé ruce do úst, po ukončení hry si ruce důkladně umyjeme

2. Pořezání po našlápnutí, pád na ostré předměty: nahlásíme učitelce nevhodné předměty, které jindy na zahradě nejsou, pád eliminujeme zavázanou tkaničkou.

3. Pád dítěte ze zahradního nářadí: dodržovat dohodnutá pravidla, jak se na průlezkách chovat, nepoužívat nářadí bez učitelky.

4. Úraz na koloběžkách: jezdíme pouze ve vyznačených prostorách, jezdíme jedním směrem, druhým zpět.

5. Uklouznutí u bazénu: nechodíme k bazénu bez přítomnosti učitelky, nestrkáme se v bazénu, nepotápíme se.

6. Úpal, úžeh: při slunečném počasí máme vždy pokrývku hlavy, často na zahradě pijeme.

7. Ublížení druhému dítěti: s různými hračkami a klacíky nešermujeme, nehrajeme si v křoví.

Pobyt na školní zahradě v zimě

1. Uklouznutí: nechodíme na kluzké chodníky, chodíme pomalu, nestrkáme se.

2. Poranění při sjíždění svahu: nestrkáme se, jezdíme opatrně, sjíždíme a vycházíme vždy po určené straně.

Pobyt na vycházkách

1. Vběhnutí do silnice: držíme se v útvaru - vždy jednoho kamaráda a na druhé straně chodníku od silnice.

2. V lese: ublížení- nesbíráme klacky k bojovým účelům, nesbíráme neznámé předměty bez souhlasu učitelky, neochutnáváme lesní plody.

3. Ztráta dítěte: děti se nevzdalují od učitelky, vždy ji musí vidět. Učitelky musí mít přehled o dětech.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dozor vykonávat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.

Pobyt na akcích školy

1. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Děti zároveň seznámí se zásadami bezpečného chování, možnými riziky, se kterými se mohou setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí, šikany, nálezy nebezpečných předmětů,...) Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dítěte. Zároveň stanoví počet pedagogických pracovníků a dozor při akci pro zajištění bezpečnosti dětí.

Mateřská škola věnuje pozornost ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

Tato problematika je zahrnuta do integrovaných bloků, které tvoří vzdělávací obsah ŠVP a do projektů školy.

Ředitelka organizace povoluje za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních zásad společné akce dětí a zákonných zástupců dětí a širší rodičovské veřejnosti, jsou-li v plánu činnosti MŠ, a dále výchovné a vzdělávací akce, na nichž se podílejí další subjekty, jsou-li tyto akce v souladu se vzdělávacím plánem mateřské školy.

Zásady a doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví stanoví směrnice č. 2/2007 zpracovaná ředitelkou školy.

5. Povinné předškolní vzdělávání

Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 31. 8. 2019 pěti let.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve škole a to buď ústně, telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost delší než tři dny je nutné zaznamenat do omluvného listu. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ.

6. Individuální vzdělávání v MŠ

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

▪ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

▪ důvody pro individuální vzdělávání

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV).

Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin v mateřské škole

Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; ukončení nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

7. Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

Platnost: od 1. 9. 2019

Č. jednací:2/2019

Bc. Květuše Krušková - ředitelka školy

Dodatek ke školnímu řádu ze dne 1.9.2019 týkající se provozu mateřské školy vzhledem ke COVID-19. 

Rodiče, prosíme čtěte: 

https://uloz.to/file/ojkSPh5w8LOH/dodatek-ke-sk-r-covid-19-docx


Vytvořte si webové stránky zdarma!